Menu
grant link resized 2017

Nadácia GRANVIA podporuje projekty organizácií, ktoré prinášajú inovatívne riešenia v oblasti sociálnej a pracovnej inklúzie:

  • Zamestnanosť
    • Začlenenie do pracovného procesu
    • Odborné vzdelávanie a kvalifikácia
    • Doprava do zamestnania
  • Rozvoj solidarity v spoločnosti
    • Mládež a občianska uvedomelosť
    • Opätovné začlenenie do spoločnosti
    • Dostupnosť bývania

Nadácia sa v svojej činnosti opiera o nasledovných päť zásad:

  • Prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju regiónov
  • Bojovať proti všetkým formám sociálnej exklúzie
  • Podporovať inovatívne projekty
  • Zapojenie spolupracovníkov
    Poslaním Nadácie GRANVIA je poskytnúť podporeným organizáciám nielen finančnú podporu, ale prostredníctvom firemného dobrovoľníctva jej zakladateľských spoločností aj vhodné schopnosti a vedomosti ich zamestnancov. Geografický záber každej grantovej výzvy je preto úzko spätý s aktuálnym pôsobením zakladateľov nadácie.
  • Dlhodobá podpora
    Nadácia GRANVIA podporuje projekty dlhodobo. Každý podporený projekt bude vyhodnotený po ukončení jedného roka. Vyhodnotenie slúži nielen k posúdeniu jeho užitočnosti a relevantnosti, ale umožňuje zhodnotiť aj prínos vytvorenej spolupráce.